Aktuality

Výzvy v novém Operačním programu Životní prostředí 2014-2020.

Městům, obcím, organizacím státní správy a samosprávy, právnickým a fyzickým osobám, výzkumným i vědeckým ústavům zajistíme:

⇒  odbornou pomoc při přípravě projektu

⇒  zpracování a podání žádosti včetně příloh

⇒  administraci a průběžné doplňování údajů v elektronickém prostředí, monitorovací zprávy a žádosti o platby v průběhu realizace projektu

⇒  závěrečné vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace

 

Více informací získáte na webových stránkách www.ises.cz nebo na telefonním čísle 

+420 233 339 718.

 

Byla vyhlášena 103. výzva

Podání žádosti od – do:      03.04.2018  -  31.7.2018

Výše podpory – 85 %.

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

 

Typy podporovaných projektů a aktivit

Předcházení vzniku komunálních odpadů

  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu (v rámci hodnotících kritérií je bráno jako 1 složka). V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu. Štěpkovač nemůže být hlavním předmětem projektu, ale pouze dodatkovým zařízením, který nevytváří vlastní kapacitu. Náklady na pořízení štěpkovače nesmí přesáhnout 100 % ostatních přímých realizačních nákladů.
  • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu je možné sbírat použité oblečení (např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot), použité textilní výrobky (např. deky, závěsy, povlečení), hračky a knihy. V rámci hodnotících kritérií je bráno jako jedna složka. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku.
  • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku.
  • Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o pořízení vybavení skladů potravin.

Předcházení vzniku průmyslových odpadů

Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti.

Změna výrobní technologie musí přinést redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití).

 

Žádosti o dotaci v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+), který je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací, realizovaným Ministerstvem pro místní rozvoj.